Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ công ty TNHH công ty cổ phần … thủ tục tương tự nhau và có 2 trường hợp sau

1. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm

  • Thông báo với Nội dung gồm:

          + Tên, Mã số doanh nghiệp, mã số thuế oặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

          + Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

          + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  • Trường hợp công ty TNHH 2 TV trở lên, công ty hợp danh bổ sung:

          + Biên bản họp Hội đồng thành viên

          + Quyết định của Hội đồng thành viên

  • Trường hợp Công ty cổ phần, công ty bổ sung:

          + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

          + Nghị quyết của ĐHĐCĐ

  • Trường hợp công ty TNHH 01 thành viên:

          + Quyết định của Chủ sở hữu công ty;

 

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo nội dung gồm:

          + Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

          + Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

          + Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  • Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty
  • Trường hợp Công ty TNHH 2 TV trở lên bổ sung

          + Danh sách thành viên

          + Biên bản họp Hội đồng thành viên

          + Quyết định của Hội đồng thành viên

  • Trường hợp Công ty Cổ phần

          + Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

          + Biên bản họp ĐHĐCĐ

          + Nghị quyết của ĐHĐCĐ

  • Trường hợp Công ty TNHH 01 Thành viên

          + Danh sách người đại diện theo ủy quyền

          + Quyết định của chủ sở hữu công ty

  • Trường hợp công ty hợp danh

          + Danh sách thành viên hợp danh

          + Biên bản họp Hội đồng thành viên

          + Quyết định của Hội đồng thành viên

Lưu ý: Trước khi đăng ký thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế

      Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

 

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117