Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
1. Thay đổi tăng vốn điều lệ

 • Tăng vốn điều lệ Đối với Công ty cổ phần bao gồm:

+ Thông báo gửi Phòng đăng ký kinh doanh

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

+ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

+ Danh sách cổ đông công ty.

 • Tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên trở lên

+ Thông báo gửi Phòng đăng ký kinh doanh

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên

+ Quyết định của Hội đồng thành viên

+ Danh sách thành viên công ty.

 • Tăng vốn đối với công ty tnhh 1 thành viên

+ Thông báo gửi Phòng đăng ký kinh doanh

+ Quyết định của Chủ sở hữu công ty

Sau khi làm thủ tục tăng vốn với Phòng đăng ký kinh doanh, tiếp tục làm việc với cơ quan Thuế để nộp các khoản thuế liên quan.
2. Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo gửi Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3. Giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

4. Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


5. Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

 1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 2. b) Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư;
 3. c) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117