Mức đóng thuế thu nhập cá nhân


Căn cứ vào Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về cách xác định mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh, tiền lương và tiền công như sau:

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh: được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

  1. Các khoản giảm trừ:

Tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về các khoản giảm trừ bao gồm các khoản giảm trừ sau:

Giảm trừ gia cảnh: đối với cá nhân: 9.000.000 đ/người/tháng (108.000.000 đ/người/năm). Đối với mỗi người phụ thuộc: 3.600.000 đ/người/tháng.

Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Bậc Thu nhập tính thuế/ tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp  
      Cách 1 Cách 2                    
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0tr + 5% TNTT 5%TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0.25trđ + 10% TNTT trên 5tr 10%TNTT – 0.25tr
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0.75trđ + 15% TNTT trên 10tr 15%TNTT – 0.75tr
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1.95trđ + 20% TNTT trên 18tr 20%TNTT – 1.65tr
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4.75trđ + 25% TNTT trên 32tr 25%TNTT – 3.25tr
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9.755trđ + 30% TNTT trên 52tr 30%TNTT – 5.85tr
7 Trên 80tr 35% 18.15trđ + 35% TNTT trên 80tr 35%TNTT – 9.85tr

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117