Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

Công ty hợp danh bắt buộc phải có thành viên hợp danh (ít nhất 2 thành viên). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

- Trách nhiệm tài sản của các thành viên hợp danh đối với các nghĩa vụ của công ty là trách nhiệm vô hạn và liên đới. Chủ nợ có quyền yêu cầu bất kỳ thành viên hợp danh nào thanh toán các khoản nợ của công ty đối với chủ nhợ. Mặt khác, các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình (tài sản đầu tư vào kinh doanh và tài sản dân sự)

- Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh nhưng phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

- Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây”

+ Tự nguyện rútvốn khỏi công ty;

+ Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết;

+ Bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

+ Bị khai trừ khỏi công ty;

+ Các trường hợp khác do điều lệ công ty quy định

- Hạn chế đối với thành viên hợp danh:

+ Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác
(trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

+ Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi;

+ Thành viên hợp danh không được chuyển nhượng một phần hoặc tất cả phần vốn của mình cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên còn lại.

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Luật sư An
Luật sư An
Tư vấn ngay 0972 292 377
Luật sư Minh
Luật sư Minh
Tư vấn ngay 0981 219 117